ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
เรื่องแจ้งซ่อม
สถานะ
18 มิถุนายน 2567
นายสมชาย อินตา
โปรเจกเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ครูหลายคนก็สอนไม่ได้ ช่วยเปลี่ยนให้ก่อนได้มั้ยจากห้อง 341 เป็นห้องว่างไม่มีการใช้งานช่วยสับเปลี่ยนแก้ปัญหาได้มั้ยครับ
มอบหมายงานแล้ว
18 มิถุนายน 2567
นางสาวสมิตา ไชยวงศ์
โปรดเจคเตอร์ไม่ติดเนื่องจาก ไฟไม่เข้า(ไฟสีฟ้า)
เสร็จเรียบร้อย
17 มิถุนายน 2567
นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์
โปรเจคเตอร์ไม่ติด
มอบหมายงานแล้ว
17 มิถุนายน 2567
นางสาวสมิตา ไชยวงศ์
เชื่อมจอโปรเจคเตอร์ไม่ได้
มอบหมายงานแล้ว
14 มิถุนายน 2567
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
เปิดเครื่องเสียงแล้วมีเสียงซ่าใช้งานไม่ได้
มอบหมายงานแล้ว
10 มิถุนายน 2567
นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
โปรเจคเตอร์ไม่ชัด ขอเปลี่ยนเครื่องหากมีเครื่องสำรองครับ
มอบหมายงานแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล